Opći uvjeti korištenja stranica

Pristup stranicama Adria Camps d.o.o. podložan je dolje navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba Adria Camps d.o.o. stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na slijedeće pravne uvjete.

Cjelokupan sadržaj objavljen na internet stranici www.adriacamps.com isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja Adria Camps d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Adria Camps d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj internet stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Adria Camps d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Informacije koje Adria Camps d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Adria Camps d.o.o., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da nećete Adria Camps d.o.o. smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Adria Camps d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. Adria Camps d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internet stranice.

Ova internet stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Adria Camps d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Adria Camps d.o.o. će koristiti podatke vaše kreditne kartice isključivo za rezervaciju željenog smještaja, a isti će biti proslijeđeni na plaćanje vlasniku smještaja (hotelijeru). Nakon što podaci budu proslijeđeni vlasniku smještaja, biti će korišteni kao garancija dolaska, terećeni za akontaciju ili ukupan iznos. Po slanju podataka vlasniku, isti se brišu iz baze Adria Camps d.o.o. Podaci vaše kreditne kartice tretirati će se kao povjerljiva informacija i poslovna tajna. Sigurnost i privatnost podataka zaštićena je SSL tehnologijom.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te Adria Camps d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećim osobama bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Adria Camps d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Adria Camps d.o.o. u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Adria Camps d.o.o.. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internet stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Adria Camps d.o.o.