Opći uvjeti korištenja stranica

Pristup stranicama Gaveia d.o.o. podložan je dolje navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba Gaveia d.o.o. stranica nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na slijedeće pravne uvjete.

Cjelokupan sadržaj objavljen na internet stranici www.adriacamps.com isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja Gaveia d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Gaveia d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj internet stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Gaveia d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Informacije koje Gaveia d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Gaveia d.o.o., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da nećete Gaveia d.o.o. smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. Gaveia d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. Gaveia d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internet stranice.

Ova internet stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Gaveia d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Gaveia d.o.o. će koristiti podatke vaše kreditne kartice isključivo za rezervaciju željenog smještaja, a isti će biti proslijeđeni na plaćanje vlasniku smještaja (hotelijeru). Nakon što podaci budu proslijeđeni vlasniku smještaja, biti će korišteni kao garancija dolaska, terećeni za akontaciju ili ukupan iznos. Po slanju podataka vlasniku, isti se brišu iz baze Gaveia d.o.o. Podaci vaše kreditne kartice tretirati će se kao povjerljiva informacija i poslovna tajna. Sigurnost i privatnost podataka zaštićena je SSL tehnologijom.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te Gaveia d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećim osobama bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica Gaveia d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa Gaveia d.o.o. u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja Gaveia d.o.o.. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internet stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Trgovačko Društvo Gaveia d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem internet stranice www.adriacamps.com prikupi.

Gaveia d.o.o. prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima. Podaci neće bit proslijeđeni trećim osobama ili iznijeti u treće zemlje, osim u slučaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smještaj, prijevoznik, osiguranje).

Smatrat ćemo da daljnje korištenje www.adriacamps.com predstavlja Vaše prihvaćanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje Ste dobrovoljno dali Trgovačkom Društvu Gaveia d.o.o. korištenjem stranice www.adriacamps.com.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Gaveia d.o.o. će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

REZERVACIJA

Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge trgovačkog Društva Gaveia d.o.o. bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji smještaja. Podaci o plaćanju (npr. broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja.

KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju društvu Gaveia d.o.o. prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na stranicama www.adriacamps.com (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja stranice www.adriacamps.com na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za slanje upita). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja internet stranica www.adriacamps.com

Gaveia d.o.o. zadržava pravo korištenja kolačića na stranicama www.adriacamps.com no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića  uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

POVEZNICE

www.adriacamps.com sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram, Hoteli, zračne luke, vremenske prognoze). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Gaveia d.o.o. ne može biti odgovorno za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

DIGITALNI MARKETING

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Gaveia d.o.o. Promotivni materijali  podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Usluga se može onemogućiti u bilo kojem trenutku na način da se aktivira poveznica „Odjava“ na kraju e-maila ili slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za digitalni marketing na marketing@adriacamps.com.

SIGURNOST

Gaveia d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Osobni podaci koji su društvu Gaveia d.o.o. ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su društvu Gaveia d.o.o. ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane trgovačkog Društva Gaveia d.o.o. odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva na marketing@adriacamps.com

OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

Gaveia d.o.o. za usluge i Putnička Agencija

Murvi 17, 52466 Novigrad

OIB: 30657775410

ID CODE: HR-B-52-130052259

reservations@adriacamps.com

+385 52 634 983

Verzija dokumenta: 1.1.

Datum zadnje izmjene: 15.10.2018